Finanse i Mienie

W tym dziale prezentujemy informacje o planach finansowych Przykładowej Instytucji oraz sprawozdaniach z ich realizacji, konstruowaniu planów finansowych oraz o majątku, jakim zarządza Przykładowa Instytucja.

Kapitał zakładowy spółki: 21 861 000,00

Aktywa trwałe:

. Wartości niematerialne i prawne - 308 755,30 zł . Rzeczowe aktywa trwałe - 11 014 675,18 zł . Należności długoterminowe - 0,00 zł . Inwestycje długoterminowe - 0,00 zł . Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe - 0,00 zł Przychód netto ze sprzedaży: 7 449 654,03 zł Zysk (strata) netto: + 7 344,65 zł

 

2019

Aktywa trwałe:

. Wartości niematerialne i prawne - 321 644,38 zł . Rzeczowe aktywa trwałe - 10 265 160,41 zł . Należności długoterminowe - 0,00 zł . Inwestycje długoterminowe - 0,00 zł . Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe - 0,00 zł Przychód netto ze sprzedaży: 4 717 799,49 zł Zysk (strata) netto: + 806,86 zł

 

2018

Aktywa trwałe:

. Wartości niematerialne i prawne - 330 850,88 . Rzeczowe aktywa trwałe - 9 021 780,53 zł . Należności długoterminowe - 0,00 zł . Inwestycje długoterminowe - 0,00 zł . Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe - 0,00 zł Przychód netto ze sprzedaży: 5 313 112,15 zł Zysk (strata) netto: + 4 762,50 zł

 

2017

Aktywa trwałe:

. Wartości niematerialne i prawne - 352 946, 47 zł . Rzeczowe aktywa trwałe -  7 584 872,19 . Należności długoterminowe - 0,00 zł . Inwestycje długoterminowe - 0,00 zł . Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe - 0,00 zł Przychód netto ze sprzedaży: 4 776 282,96 Zysk (strata) netto: + 91 738,89 zł

 

Majątek spółki na koniec 2018 roku przedstawia poniższa tabela.

 

L.p.

Grupa

Wartość

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Grunty własne
Grunty użytkowane wieczyście
Budynki, lokale i urządzenia inżynierii lądowej i wodnej
Urządzenia techniczne i maszyny
Środki transportu
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie
Wartości niematerialne i prawne

914 040,00 zł
92 920,00 zł
6 944 574,97 zł
812 291,06 zł
243 925,77 zł
496 248,31 zł
100 816,20 zł

 

Razem

9 604 816,31 zł

 

Regionalny Ośrodek Edukacji Ekologicznej Sp. z o.o. w Przysieku.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rok obrotowy

Przychody w zł

Koszty działalności w zł

Zysk bilansowy w zł

 

2018

7 054 259,06

7 049 496,56

4 762,50

 
           

Zysk w kwocie 4 762,50 zł netto przeznacza się na pokrycie straty finansowej z lat ubiegłych

 

 

PRZYPADKI POMOCY BENEFICJENTA 

 

 

Podkategorie