PONOWNE WYKORZYSTYWANIE INFORMACJI SEKTORA PUBLICZNEGO

Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego regulowane jest przez ustawzdnia 25 lutego 2016r. oponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz.U. z2016r. poz. 352 z pn. zm.),ktraokrela zasady itryb udostpniania iprzekazywania informacji sektora publicznego wcelu ponownego wykorzystywania.

Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego stanowi wykorzystywanie przez osoby fizyczne, osoby prawne ijednostki organizacyjne nieposiadajce osobowoci prawnej, informacji sektora publicznego, wcelach komercyjnych lub niekomercyjnych innych ni pierwotny publiczny cel, dla ktregoinformacja zostaa wytworzona, niezalenie odsposobu jej utrwalenia (wpostaci papierowej, elektronicznej, dwikowej, wizualnej lub audiowizualnej).

Informacj sektora publicznego stanowi wszelkiego rodzaju dane tworzone igromadzone przez jednostki sektora publicznego (np.dane prawne, meteorologiczne, finansowe, gospodarcze, statystyki, mapy cyfrowe, itp.) umoliwiajce ich agregacj iudostpnianie wpostaci nowych produktw bd usug (elektronicznych), aco zatym idzie dajcych moliwo ponownego wykorzystania wusugach sektora prywatnego ? bazy danych, systemy nawigacyjne, historyczne zestawienia statystyczne, prognozy, usugi finansowe, ubezpieczeniowe, zdrowotne, gospodarcze, prawne, itp.

Ograniczenia

Prawo dostpu doinformacji sektora publicznego podlega ograniczeniom wynikajcym zprzepisw ustawy oponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego (art. 6 ustawy).
Ustawa okrela te ograniczenia wkorzystaniu zprawa doponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego wynikajce m.in.:
? zprzepisw oochronie informacji niejawnych orazinnych tajemnic ustawowo chronionych;
? zewzgldu naprywatno osoby fizycznej lub tajemnic przedsibiorcy (nie dotyczy osb penicych funkcje publiczne);
? zprzepisw innych ustaw;
? zpraw autorskich ipraw pokrewnych, ktre przysuguj innemu podmiotowi ni organ zobowizany (np.prawa autorskich iprawach pokrewnych, prawa dobaz danych, prawa doodmian rolin, prawa wasnoci przemysowej).

Przepisy ustawy nie naruszaj prawa dostpu doinformacji publicznej ani wolnoci jej rozpowszechniania, ani przepisw innych ustaw okrelajcych zasady, warunki itryb dostpu doinformacji bdcych informacjami sektora publicznego.
Przepisy ustawy nie naruszaj przepisw ustawy zdnia 29 sierpnia 1997r. oochronie danych osobowych (Dz.U. z2015r. poz. 2135 i2281 orazz2016r. poz. 195).

Warunki ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego dla informacji publicznych udostpnianych wBIP Regionalnego Orodka Edukacji Ekologicznej w Przysieku Sp. z o.o. z siedzib w Przysieku:

Ponownemu wykorzystywaniu podlega informacja sektora publicznego:

 • udostpniona nastronie Biuletynu Informacji Publicznej Regionalnego Orodka Edukacji Ekologicznej w Przysieku Sp. z o.o. z siedzib w Przysieku(http://bip.wilga.turystyka.pl/);
 • udostpniona wserwisie internetowym Spki (http://www.daglezja.turystyka.pl);
 • udostpniona winny sposb ni wsystemie teleinformatycznym Spki (np.zawarta wewprowadzonych doobrotu nonikach lub wyemitowana przez inne rdo informacji);
 • przekazana nawniosek oponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego.

Jeli dla danej informacji sektora publicznego, udostpnionej wpowyszy sposb, nie zostay okrelone inne warunki ponownego wykorzystywania, osoby fizyczne, osoby prawne ijednostki organizacyjne nieposiadajce osobowoci prawnej wykorzystujce ponownie te informacje, s zobowizane do:

 • umieszczania wzmianki ordle pozyskania informacji sektora publicznego poprzez podanie penej nazwy Regionalnego Orodka Edukacji Ekologicznej w Przysieku Sp. z o.o. z siedzib w Przysieku;
 • podania daty wytworzenia orazpozyskania informacji publicznej;
 • nie modyfikowania pozyskanej treci informacji publicznej;
 • zamieszczenia wtekcie wformie cytatu, zprzypisem informujcym ordle pochodzenia, jeeli tre pozyskanej informacji publicznej lub jej fragment, ma stanowi cz caoci;
 • podania informacji, i Regionalny Orodek Edukacji Ekologicznej w Przysieku Sp. z o.o. z siedzib w Przysieku, jako podmiot zobowizany doudostpnienia informacji sektora publicznego, nie ponosi odpowiedzialnoci zajej przetworzenie, dalsze udostpnianie iwykorzystywanie.

Zasady udostpniania iprzekazywania informacji sektora publicznego wcelu ponownego wykorzystywania bdcych wposiadaniu Regionalnego Orodka Edukacji Ekologicznej w Przysieku Sp. z o.o. z siedzib w Przysieku

Wniosek oponowne wykorzystywanie wnosi si wprzypadkach, gdyinformacja sektora publicznego:

 • nie zostaa udostpniona wBiuletynie Informacji Publicznej iwserwisie internetowym Spki;
 • zostaa udostpniona wsposb inny ni wBiuletynie Informacji Publicznej iwserwisie internetowym Spki oraznie zostay okrelone warunki ponownego wykorzystywania lub opat zaponowne wykorzystywanie albo nie poinformowano obraku takich warunkw lub opat;
 • bdzie wykorzystywana nawarunkach innych ni zostay dla tejinformacji okrelone;
 • zostaa udostpniona lub przekazana napodstawie innych ustaw okrelajcych zasady itryb dostpu doinformacji bdcych informacjami sektora publicznego.

Zgodnie zart. 10 ust. 2 ustawy ?Podmioty zobowizane nie s obowizane dotworzenia informacji sektora publicznego, ich przetwarzania wsposb lub wformie wskazanych wewniosku oponowne wykorzystywania orazsporzdzania znich wycigw, jeli spowoduje tokonieczno podjcia nieproporcjonalnych dziaa przekraczajcych proste czynnoci?.

Wnioski mog by wnoszone:

 • wformie pisemnej: Parkowa 2, Przysiek, 87-134 Zawie Wielka
 • wformie elektronicznej (e-mail) naadres oglny Spki:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wniosek winien spenia warunki formalne wskazane wart. 21 ustawy oponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego:

1)nazw podmiotu zobowizanego;

2)informacjeownioskodawcy, w tym imi i nazwisko albo nazw oraz adres umoliwiajcy dostarczenie odpowiedzi do wnioskodawcy albo penomocnika tego wnioskodawcy w sposb lub w formie wskazanych we wniosku;

3)wskazanie informacji sektora publicznego, ktra bdzie ponownie wykorzystywana, a jeeli jest ju udostpniona lub przekazana, warunki, na jakich ma by ponownie wykorzystywana, oraz rdo udostpnienia lub przekazania;

4)wskazanie celu ponownego wykorzystywania (komercyjny albo niekomercyjny), w tym okrelenie rodzaju dziaalnoci, w ktrej informacje sektora publicznego bd ponownie wykorzystywane, w szczeglnoci wskazanie dbr, produktw lub usug;

5)wskazanie formy przygotowania informacji sektora publicznego, a w przypadku postaci elektronicznej, take wskazanie formatu danych;

6)wskazanie sposobu przekazania informacji sektora publicznego, o ile nie zostaa udostpniona lub przekazana w inny sposb, albo sposobu dostpu do informacji gromadzonych w systemie teleinformatycznym, o ktrym mowa w ust. 2.

Wprzypadku niespenienia warunkw formalnych wniosku, wzywa si wnioskodawc douzupenienia brakw, wraz zpouczeniem, eich nieusunicie wterminie 7 dni oddnia otrzymania wezwania spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

Wniosek rozpatruje si nie pniej ni wterminie 14 dni oddnia zoenia wniosku. Wprzypadku braku moliwoci rozpatrzenia wniosku wpowyszym terminie, moliwe jest przeduenie zaatwienia sprawy do2 miesicy, pozawiadomieniu wnioskodawcy oprzyczynach opnienia.

Regionalny Orodek Edukacji Ekologicznej w Przysieku Sp. z o.o. z siedzib w Przysieku, porozpatrzeniu wniosku:

 • przekazuje informacj sektora publicznego wcelu ponownego wykorzystywania bez okrelania warunkw ponownego wykorzystywania;
 • informuje obraku warunkw ponownego wykorzystywania wprzypadku posiadania informacji sektora publicznego przez wnioskodawc;
 • skada ofert zawierajc warunki ponownego wykorzystywania lub informacj owysokoci opat zaponowne wykorzystywanie;
 • odmawia, wdrodze decyzji, wyraenia zgody naponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego.

Wnioskodawca, ktryotrzyma ofert moe wterminie 14 dni oddnia otrzymania oferty zoy sprzeciw zpowodu naruszenia przepisw ustawy albo zawiadomi Spk oprzyjciu oferty.

Brak zawiadomienia oprzyjciu oferty wterminie 14 dni oddnia otrzymania oferty jest rwnoznaczny zwycofaniem wniosku.

Wprzypadku otrzymania sprzeciwu, Spka, wdrodze decyzji, rozstrzyga owarunkach ponownego wykorzystywania lub owysokoci opat zaponowne wykorzystywanie.

Wniosek moe dotyczy take umoliwienia, przez okres nie duszy ni 12 miesicy, ponownego wykorzystywania, wsposb stay ibezporedni wczasie rzeczywistym, informacji sektora publicznego gromadzonych iprzechowywanych wsystemie teleinformatycznym Spki.

W takim przypadku, porozpatrzeniu wniosku Spka:

 • skada ofert zawierajc warunki ponownego wykorzystywania lub informacj owysokoci opat zaponowne wykorzystywanie uwzgldniajc koszty wynikajce zdostosowania systemu teleinformatycznego orazwarunkw technicznych iorganizacyjnych dorealizacji wniosku oponowne wykorzystywanie, przy czym odoferty nie przysuguje sprzeciw;
 • informuje wnioskodawc obraku moliwoci ponownego wykorzystywania wsposb wskazany wewniosku;
 • odmawia, wdrodze decyzji, wyraenia zgody naponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego;

Wnioskodawca jest zobowizany wterminie 14 dni oddnia otrzymania oferty dozawiadomienia Spki oprzyjciu oferty.

rodki prawne przysugujce wprzypadkuodmowy wyraenia zgody naponowne wykorzystywanie orazoprawie dosprzeciwu

Zgodnie zart. 25 przedmiotowej ustawy wzakresie nieuregulowanym ustaw dodecyzji oodmowie wyraenia zgody naponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego orazdo decyzji owarunkach ponownego wykorzystywania lub owysokoci opat zaponowne wykorzystywanie stosuje si przepisy ustawy zdnia 14 czerwca 1960r. ? Kodeks postpowania administracyjnego (Dz.U. z2016r. poz. 23).

Doskarg rozpatrywanych wpostpowaniach oponowne wykorzystywanie stosuje si przepisy ustawy zdnia 30 sierpnia 2002r. ? Prawo opostpowaniu przedsdami administracyjnymi (Dz.U. 2012r. poz. 270, zpn. zm. 5), ztym e:

 • przekazanie akt iodpowiedzi naskarg nastpuje wterminie 15 dni oddnia otrzymania skargi;
 • skarg rozpatruje si wterminie 30 dni oddnia otrzymania akt wraz zodpowiedzi naskarg.

Opaty

Regionalny Orodek Edukacji Ekologicznej w Przysieku Sp. z o.o. z siedzib w Przysieku moe naoy opat zaponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego, jeeli przygotowanie informacji publicznej wsposb wskazany wewniosku wymaga poniesienia dodatkowych kosztw.

Ustalajc opaty uwzgldnia si koszty przygotowania lub przekazania informacji sektora publicznego wokrelony sposb iwokrelonej formie orazinne czynniki, ktre bd brane poduwag przy rozpatrywaniu nietypowych wnioskw oponowne wykorzystywanie, ktre mog mie wpyw wszczeglnoci nakoszt lub czas przygotowania lub przekazania informacji. Czynniki te mog by rne wzalenoci odwnioskw, np.koszty materiaw wykorzystanych dosporzdzenia wydrukw ikserokopii, koszty elektronicznych nonikw danych, czas ikoszty pracy dodatkowej zwizanej zprzygotowaniem lub przekazaniem informacji sektora publicznego wsposb iformie okrelonych wofercie np.koszty przesyki.

Wysoko opaty nie przekroczy sumy kosztw sumy kosztw poniesionych bezporednio wcelu przygotowania lub przekazania informacji sektora publicznego wcelu ponownego wykorzystywania wokrelony sposb iwokrelonej formie.

Regionalny Orodek Edukacji Ekologicznej w Przysieku Sp. z o.o. z siedzib w Przysieku, umoliwiajc ponowne wykorzystywanie, wsposb stay ibezporedni wczasie rzeczywistym, informacji sektora publicznego gromadzonych iprzechowywanych wjego systemie teleinformatycznym, moe naoy opat zaponowne wykorzystywanie, uwzgldniajc koszty wynikajce zdostosowania systemu teleinformatycznego orazwarunkw technicznych iorganizacyjnych dorealizacji wniosku oponowne wykorzystywanie.

Umowy oudzielenie wycznego prawa dokorzystania zinformacji sektora publicznego zawarte zRegionalnym Orodkiem Edukacji Ekologicznej w Przysieku Sp. z o.o. z siedzib w Przysieku

Regionalny Orodek Edukacji Ekologicznej w Przysieku Sp. z o.o. z siedzib w Przysieku nie zawar umw oudzielenie wycznego prawa dokorzystania zinformacji sektora publicznego.

Zasady odpowiedzialnoci Regionalnego Orodka Edukacji Ekologicznej w Przysieku Sp. z o.o. z siedzib w Przysieku

Regionalny Orodek Edukacji Ekologicznej w Przysieku Sp. z o.o. z siedzib w Przysieku nie ponosi odpowiedzialnoci zaszkody spowodowane pozyskaniem informacji sektora publicznego lub ponownym wykorzystywaniem informacji sektora publicznego, zamieszczonej nastronach BIP Spki lub winnym serwisie internetowym, udostpnianej nawniosek lub pozyskanej winny sposb, wykorzystywanej ponownie znaruszeniem warunkw udostpniania lub ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego.

Regionalny Orodek Edukacji Ekologicznej w Przysieku Sp. z o.o. z siedzib w Przysieku nie ponosi odpowiedzialnoci zaszkody spowodowane przez dalsze udostpnienie informacji sektora publicznego przez podmioty ponownie j wykorzystujce znaruszeniem przepisw prawa powszechnie obowizujcego, wtym dalsze udostpnianie informacji sektora publicznego znaruszeniem przepisw regulujcych ich ochron m.in.przepisw ustawy oprawie autorskim iprawach pokrewnych, ustawy oochronie baz danych, ustawy oochronie danych osobowych, ustawy oochronie informacji niejawnych itd.

Brak załączników.

Brak informacji o zmianach.