Celem Spółki jest organizowanie, propagowanie, popularyzowanie inicjowanie oraz wspieranie wszelkich zjawisk i przedsięwzięć z zakresu ekologii, ochrony zwierząt i dziedzictwa przyrodniczego, a także podejmowanie różnorodnych działań zmierzających do podniesienia stanu świadomości ekologicznej społeczeństwa, w szczególności młodego pokolenia. Celem Spółki jest także propagowanie zdrowego żywienia, a także wsparcie i opieka nad dziećmi i młodzieżą wykluczoną społecznie lub zagrożoną takim wykluczeniem.

Celem Spółki jest także wsparcie osób starszych lub wymagających wzmożonej opieki, rodzin i osób w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób; przeciwdziałanie dyskryminacji różnych grup społecznych; wsparcie procesu aktywizacji społeczno-zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym; wsparcie integracji i reintegracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu); poprawa dostępu do usług opiekuńczych nad osobami niesamodzielnymi, w tym starszymi i z niepełnosprawnościami; działalność na rzecz osób niepełnosprawnych; żywienie pacjentów w szpitalach; podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.

Spółka realizuje swoje cele poprzez:

 • inspirowanie, wspomaganie i koordynację wszelkich działań w sferze edukacji ekologicznej;
 • opracowywanie i realizację własnych projektów i programów edukacyjnych, w tym związanych z upowszechnianiem zasad rozwoju zrównoważonego, wykorzystywania energii odnawialnej oraz recyklingu i odzyskiwania surowców;
 • współpracę z organizacjami, fundacjami, instytucjami, ruchami, firmami polskimi i zagranicznymi celem wsparcia założeń statutowych;
 • organizowanie różnorodnych imprez, konkursów, festiwali i pokazów mających na celu propagowanie wiedzy ekologicznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych;
 • współpracę ze środkami masowego przekazu w sprawach dotyczących popularyzacji i promocji działań Spółki, jak również prowadzenie własnego portalu internetowego;
 • podejmowanie inicjatyw gospodarczych w celu pozyskania środków na działalność Spółki, w tym podejmowanie działalności gospodarczej na zasadach ogólnych, z przeznaczeniem dochodów z tej działalności wyłącznie na realizację celów statutowych Spółki;
 • zabieganie o środki potrzebne do statutowej działalności;
 • organizację szkoleń, seminariów, kongresów, konferencji, warsztatów i kursów dokształcających lub zawodowych z dziedziny ekologii oraz związanych z ochroną zdrowia ludzi, rehabilitacją, rekreacją i kulturą fizyczną, a także upowszechnianiem zdrowego stylu życia;
 • prowadzenie działalności wydawniczej, promocyjnej, informacyjnej i edukacyjnej (wydawnictwa pisemne, filmowe, muzyczne, multimedialne itp.);
 • produkcja żywności ekologicznej;
 • szeroko rozumiane warsztaty i szkolenia ze zdrowej żywności, doradztwo żywieniowe, a także przygotowywanie zdrowych posiłków;
 • wsparcie w zakresie zdrowego żywienia dzieci i młodzieży, pacjentów placówek szpitalnych, osób starszych oraz dotkniętych niepełnosprawnością;
 • prowadzenie działalności w zakresie usług społecznych świadczonych na rzecz osób starszych lub wymagających wzmożonej opieki;
 • prowadzenie działalności w zakresie wsparcia na rzecz funkcjonowania rodzin i osób;
 • prowadzenie działalności związanej z przeciwdziałaniem dyskryminacji różnych grup społecznych jak i usług wspierających proces aktywizacji społeczno-zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym;
 • wspieranie i prowadzenie działań na rzecz integracji i reintegracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu);
 • działalność na rzecz poprawy dostępu do usług opiekuńczych nad osobami niesamodzielnymi, w tym starszymi i z niepełnosprawnościami;
 • działalność na rzecz osób niepełnosprawnych;
 • żywienie pacjentów w szpitalach;
 • podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.
 1. Realizując swoje cele Spółka współpracuje z organizacjami pozarządowymi, dyrekcjami parków krajobrazowych, wyspecjalizowanymi instytucjami naukowo – badawczymi oraz innymi podmiotami ze sfery ekologii, przyrodoznawstwa, turystyki, rekreacji, zdrowia i kultury fizycznej, a także z lokalnymi grupami działania.
 • 8. Przedmiotem działalności Spółki, zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności jest:
 • PKD 02.10.Z – Gospodarka leśna i pozostała działalność leśna, z wyłączeniem pozyskiwania produktów leśnych;
 • PKD 02.30.Z – Pozyskiwanie dziko rosnących produktów leśnych, z wyłączeniem drewna;
 • PKD 02.40.Z – Działalność usługowa związana z leśnictwem;
 • PKD 03.22.Z – Chów i hodowla ryb oraz pozostałych organizmów wodnych w wodach śródlądowych;
 • PKD 03.12.Z – Rybołówstwo w wodach śródlądowych;
 • PKD 35.11.Z – Wytwarzanie energii elektrycznej;
 • PKD 36.00.Z – Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody;
 • PKD 37.00.Z – Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków;
 • PKD 38.11.Z – Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne;
 • PKD 47.11.Z – Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych;
 • PKD 47.19.Z – Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach;
 • PKD 47.81.Z – Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach;
 • PKD 50.30.Z – Transport wodny śródlądowy pasażerski;
 • PKD 55.10.Z – Hotele i podobne obiekty zakwaterowania;
 • PKD 55.20.Z – Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania;
 • PKD 55.30.Z – Pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe;
 • PKD 55.90.Z – Pozostałe zakwaterowanie;
 • PKD 56.10.A – Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne;
 • PKD 56.10.B – Ruchome placówki gastronomiczne;
 • PKD 56.21.Z – Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering);
 • PKD 56.29.Z – Pozostała usługowa działalność gastronomiczna;
 • PKD 56.30.Z – Przygotowywanie i podawanie napojów;
 • PKD 58.19.Z – Pozostała działalność wydawnicza;
 • PKD 59.14.Z – Działalność związana z projekcją filmów;
 • PKD 59.20.Z – Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych;
 • PKD 68.10.Z – Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek;
 • PKD 68.20.Z – Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi;
 • PKD 70.21.Z – Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja;
 • PKD 70.22.Z – Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania;
 • PKD 77.21.Z – Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego;
 • PKD 77.22.Z – Wypożyczanie kaset wideo, płyt CD, DVD itp.;
 • PKD 79.12.Z – Działalność organizatorów turystyki;
 • PKD 79.90.B – Działalność w zakresie informacji turystycznej;
 • PKD 79.90.C – Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana;
 • PKD 81.10.Z – Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach;
 • PKD 81.21.Z – Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych;
 • PKD 81.29.Z – Pozostałe sprzątanie;
 • PKD 81.30.Z – Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni;
 • PKD 85.51.Z – Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych;
 • PKD 85.52.Z – Pozaszkolne formy edukacji artystycznej;
 • PKD 85.59.B – Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane;
 • PKD 86.90.A – Działalność fizjoterapeutyczna;
 • PKD 86.90.D – Działalność paramedyczna;
 • PKD 88.91.Z – Opieka dzienna nad dziećmi;
 • PKD 90.01.Z – Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych;
 • PKD 90.02.Z – Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych;
 • PKD 90.03.Z – Artystyczna i literacka działalność twórcza;
 • PKD 90.04.Z – Działalność obiektów kulturalnych;
 • PKD 91.04.Z – Działalność ogrodów botanicznych i zoologicznych oraz obszarów i obiektów ochrony przyrody;
 • PKD 93.13.Z – Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej;
 • PKD 93.29.Z – Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna;
 • PKD 96.04.Z – Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej;
 • PKD 96.09.Z – Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana;
 • PKD 10.71.Z – Produkcja pieczywa; produkcja świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek;
 • PKD 10.86.Z – Produkcja artykułów spożywczych homogenizowanych i żywności dietetycznej;
 • PKD 10.89.Z – Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana;
 • PKD 87.10.Z – Pomoc społeczna z zakwaterowaniem zapewniająca opiekę pielęgniarską;
 • PKD 87.30.Z – Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych;
 • PKD 10.Z – Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych;
 • PKD 99.Z – Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana.

Brak załączników.

Brak informacji o zmianach.