Regionalny Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Przysieku Sp. z o.o. jest Partnerem w Projekcie pt. ,,Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.”

Program Operacyjny:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

Priorytet 9 „Solidarne społeczeństwo”

Działanie 9.3 „Rozwój usług zdrowotnych i społecznych”

Poddziałanie 9.3.2 „Rozwój usług społecznych”

Realizator:

Lider: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu

Partnerzy:

- 23 Powiaty i Gminy na prawach powiatu z terenu województwa kujawsko-pomorskiego, w tym Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu

- Regionalny Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Przysieku

Okres realizacji projektu: 01.03.2020 r. – 31.12.2021 r.

Opis projektu:

Celem projektu jest podjęcie działań  minimalizujących w jak największym stopniu skutki COVID-19 oraz ograniczających rozprzestrzenianie się wirusa na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.

Zakres wsparcia:

- Testy na SARS-CoV-2 dla pracowników i podopiecznych Domu Pomocy Społecznej im. dr Leona Szumana w Toruniu, Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn w Toruniu oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych podległych Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Rodzinie
w Toruniu, a także Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka
Szkolno-Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Toruniu, którego organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego;

- dopłaty do wynagrodzeń dla pracowników Domu Pomocy Społecznej im. dr Leona Szumana w Toruniu, Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn w Toruniu oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych podległych Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Rodzinie w Toruniu;

- granty obejmujące dopłaty do wynagrodzeń dla pracowników m.in. domów pomocy społecznej, zakładów opiekuńczo-leczniczych, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych, dla pracowników świadczących usługi opiekuńcze w środowisku oraz dla pracowników schronisk dla osób bezdomnych;

- zakup i dostawa środków ochrony indywidualnej oraz materiałów
i środków do dezynfekcji dla instytucji pomocy społecznej, pracowników służb mundurowych, personelu placówek świadczących usługi opiekuńcze, przedsiębiorstw, placówek opiekuńczo-wychowawczych.

Planowane rezultaty:

- liczba osób objętych wsparciem w zakresie zwalczania lub przeciwdziałania skutkom pandemii COVID-19 – 450 osób,

- liczba podmiotów objętych wsparciem w zakresie zwalczania lub przeciwdziałania skutkom pandemii COVID-19 – 243 podmiotów.

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. poniedziałek, 05, lipiec 2021 06:51 Paweł Wiśniewski
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 05, lipiec 2021 06:53 Paweł Wiśniewski